اعتبار مبایعه نامه بعد از فوت – ایا مبایعه نامه بعد از فوت باطل

مرگ پدیده ای غیرقابل انکار است. نمی توان از آن گریخت و در آخر یک روز گریبان تمام انسان ها را خواهد گرفت و با رسیدن مرگ حیات آدمی به پایان می رسد.
هر چیزی که تا امروز فرد مالک آن ها بود از فردا و با رسیدن مرگ دیگر اموال او نخواهد بود. آما آیا مرگ پایان قرارداد های شخص نیز هست؟
در این مقاله قصد داریم تا به بررسی اعتبار قرارداد بعد از فوت بپردازیم.

در این نوشته خواهید دید:

• اعتبار قرارداد بعد از فوت
• انواع قرارداد از حیث دوام
• بررسی نمونه های اعتبار قرارداد بعد از فوت
• آیا مبایعه نامه بعد از فوت باطل میشود؟
• اعتبار قولنامه دست نویس بعد از فوت
آیا اعتبار قرارداد بعد از فوت برقرار است؟

قرارداد های مختلف از زمانی که بین اطراف قرارداد بسته می شوند تا زمانی که فسخ شوند یا به هر دلیل دیگر از بین بروند معتبر هستند.
هر قراردادی اعم از معین یا نامعین، لازم و جایز تا زمانی که پایان نیافته معتبر است. اما سوال این است که پس از مرگ تکلیف اعتبار قرارداد و تعهداتی که به خاطر آن به وجود آمده چیست؟ آیا با مرگ یکی از طرفین یا همه آن ها قرارداد از بین می رود؟ یا همچنان به قوت خود باقی است؟
اگر بخواهیم پاسخ کوتاهی بدهیم باید بگوییم پاسخی وجود ندارد که در هر شرایطی معتبر باشد پس باید قرارداد ها را تقسیم بندی کنیم و ببینیم در کدام یک مرگ موجب بطلان است و در کدام مرگ اثری در دوام و اعتبار قرارداد ندارد.

عقود-جایز

انواع قرارداد از حیث دوام

عقود یا قرارداد ها را می توان از جنبه های متعدد و مختلفی تقسیم بندی کرد. یکی از این انواع تقسیم بندی، تقسیم عقود به لازم و جایز است. در ادامه به تعریف این دو اصطلاح می پردازیم.

عقود لازم

عقد لازم عقدی است که فقط با تمسک به حقوق قانونی می توان آن را فسخ نمود. به عبارت دیگر، عقد لازم عقدی است که نمی توان به دلخواه و بدون حق فسخ قرارداد از آن خارج شد.
اصل در قانون مدنی لازم بودن عقود است. منظور این است که تمام عقود در حالت کلی لازم هستند مگر این که قانون صراحتا یا تلویحا بگوید که جایز می باشند.

عقد جایز

با توجه به تعریف عقد لازم احتمالا می توانید حدس بزنید که عقد جایز چه تعریفی دارد. عقد جایز عقدی است که طرفین بدون داشتن حق فسخ هر گاه که بخواهند می توانند آن را بر هم بزنند.
تعداد عقود جایز نسبت به عقود لازم در اقلیت است و همانطور که‌ گفتیم اصل بر لازم بودن عقود است و اگر در مورد لازم یا جایز بودن یک عقد سوال وجود داشته باشد، آن را لازم برمی شمریم.
آنچه از تقسیم بندی بالا در مورد اعتبار عقود پس از مرگ می توان نتیجه گرفت این است که عقود جایز با فوت و جنون طرفین قرارداد باطل می شود.

اعتبار قرارداد بعد از فوت

یعنی در یک قرارداد جایز اگر یکی از طرفین دیوانه شود یا فوت کند قرارداد  باطل خواهد شد. نمونه بارز و شاخص یک عقد جایز وکالت است. در عقد وکالت هر کدام از وکیل و موکل که بخواهند قرارداد را فسخ کنند بدون دلیل دیگری می توانند این کار را انجام بدهند.
در این قرارداد هر کدام از وکیل و موکل که دچار جنون شوند یا فوت کنند قرارداد باطل می گردد.

نکته بسیار مهم این است که عقود جایز را نیز می توان در یک عقد لازم خارج جای داد و به نوعی آن ها را تبدیل به عقد لازم کرد. یعنی دیگر نتوان مانند عقد جایز با آن رفتار کرد و هر گاه خواستیم آن را فسخ کنیم.
نمونه این اتفاق را معمولا در وکالت هایی که اصطلاحا وکالت بلاعزل نامیده می شود می توان دید. از آنجا که می دانیم وکالت عقد جایز است پس در نگاه اول وکالت بلاعزل بی معنی می نماید اما اگر ضمن عقد لازم خارجی شخص حق عزل وکیل را از خود سلب کند دیگر نمی تواند وکیل را عزل کند مگر این که خود وکیل سر اتمام وکالت با موکل توافق کند.

بررسی نمونه اعتبار قرارداد بعد از فوت

در این بخش به عنوان نمونه یکی از قرارداد های مهم یعنی اجاره را بررسی می کنیم تا ببینیم وضعیت اعتبار قرارداد بعد از فوت در اجاره چگونه است.
علی القاعده با فوت موجر قرارداد اجاره باطل نمی شود و مستاجر می تواند تا پایان قرارداد اجاره در ملک حضور داشته باشد.
البته این قاعده دو استثنا هم دارد. اول این که در قرارداد اجاره به مدت عمر مالک مقید نشده باشد، زیرا در این صورت با فوت موجر اجاره فسخ می شود. دوم این که شرط مباشرت مستاجر شده باشد که با فوت مستاجر قرارداد باطل می شود.

عقود-لازم

آیا مبایعه نامه بعد از فوت باطل میشود؟

مبایعه نامه یک سند عادی است که در صورت مخدوش نشدن نزد دادگاه، معتبر و محترم است. پس در صورتی که طرفین قرارداد مبایعه نامه یا یکی از آن ها فوت کند، قرارداد معتبر است و باطل نمی شود و ملکیت آن چه مورد بیع قرار گرفته به ورثه منتقل می شود.

اعتبار قرارداد بعد از فوت

اعتبار قولنامه دست نویس بعد از فوت

اگر در نظر شما هم دو واژه ی «قولنامه» و «مبایعه نامه» هم معناست، احتمالا تعجب کرده اید که ما دو تیتر در نظر گرفته ایم.
نکته اینجاست که دو واژه قولنامه و مبایعه نامه یا بیع نامه بار حقوقی متفاوتی دارند. بیع نامه یک قرارداد کامل و مملک است.
یعنی با امضای آن به شکل صحیح، موضوع قرارداد برای مثال یک خانه به ملکیت خریدار در می آید. همچنین همان طور که می دانیم مبایعه یک عقد لازم است.

اما قولنامه همانطور که از نامش بر می آید، یک قرارداد قطعی نیست! وعده ی انجام یک قرارداد در آینده است، جایز است و از آنجا که جایز است پس از مرگ طرفین قابل اعتبار و استناد نیست.

جمع بندی

اعتبار قرارداد بعد از فوت
مرگ طرفین یک قرارداد گاهی بر سرنوشت آن و تعهدات ناشی از آن تاثیر می گذارد. قرارداد با توجه به ماهیتش از حیث لازم و جایز بودن سرنوشت متفاوتی پس از مرگ طرفینش خواهد داشت. اگر قرارداد لازم باشد پس از مرگ طرفین باقی و معتبر است و اگر جایز باشد پس از مرگ و جنون طرفینش از بین رفته و به پایان می رسد.
قولنامه و مبایعه نامه دو قرارداد متفاوت هستند و هر کدام پس از مرگ اطراف قرارداد سرنوشت متفاوتی دارند. قولنامه باطل می گردد و مبایعه نامه همچنان معتبر است. مگر این که قرارداد توسط دادگاه مخدوش شود